Skip to main content

Witamy w Gonvarii Material Handling, której częścią jest Dexion. Dostęp i korzystanie z niniejszej Witryny podlega określonym Warunkom Korzystania oraz wszelkim obowiązującym przepisom prawa i regulacjom.

Uzyskując dostęp do Witryny, przeglądając i/lub korzystając z Witryny, użytkownik akceptuje fakt, bez ograniczeń i bezwarunkowo, że zapoznał się z niniejszymi Warunkami Korzystania i zobowiązuje się do ich przestrzegania bez ograniczeń i bezwarunkowo, oraz do przestrzegania wszelkich obowiązujących przepisów prawa i regulacji.

Ponadto użytkownik akceptuje fakt, że wszelkie inne porozumienia pomiędzy nim a którąkolwiek ze spółek Gonvarri Material Handling zostają zastąpione w odniesieniu do przedmiotu niniejszego dokumentu.

Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody i nie akceptuje niniejszych Warunków Korzystania, bez ograniczeń i bezwarunkowo, nie może uzyskiwać dostępu do niniejszej Witryny lub z niej korzystać i uprzejmie prosimy o natychmiastowe opuszczenie Witryny.

W razie problemów lub pytań związanych z witryną prosimy o kontakt: biuro@dexionpolska.pl lub telefon: +48 (22) 295 08 00