Skip to main content

Witamy w witrynie Dexion („Witryna). Dostęp i korzystanie z niniejszej Witryny podlega określonym Warunkom Korzystania oraz wszelkim obowiązującym przepisom prawa i regulacjom. 

Uzyskując dostęp do Witryny, przeglądając i/lub korzystając z Witryny, użytkownik akceptuje fakt, bez ograniczeń lub bezwarunkowo, że zapoznał się z niniejszymi Warunkami Korzystania i zobowiązuje się do ich przestrzegania bez ograniczeń lub bezwarunkowo, oraz do przestrzegania wszelkich obowiązujących przepisów prawa i regulacji.

Ponadto użytkownik akceptuje fakt, że wszelkie inne porozumienia pomiędzy nim a którąkolwiek ze spółek Gonvarri Material Handling, do której należy Dexion, zostają zastąpione w odniesieniu do przedmiotu niniejszego dokumentu. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody i nie akceptuje niniejszych Warunków Korzystania, bez ograniczeń lub bezwarunkowo, nie może uzyskiwać dostępu do niniejszej Witryny lub z niej korzystać i uprzejmie prosimy o natychmiastowe opuszczenie Witryny. 

Użytkownicy międzynarodowi

Niniejsza Witryna jest kontrolowana, obsługiwana i administrowana przez Gonvarri Material Handling. Gonvarri Material Handling nie gwarantuje, że materiały zawarte w niniejszej Witrynie są odpowiednie lub dostępne do wykorzystania w innych lokalizacjach niż Polska.

Zabronione jest uzyskiwanie dostępu do niniejszej Witryny z terytoriów, na których jej zawartość jest niezgodna z prawem. Użytkownicy uzyskujący dostęp do niniejszej Witryny z innych lokalizacji podejmują to działanie z własnej inicjatywy i są odpowiedzialni za przestrzeganie obowiązujących przepisów lokalnego prawa.

Odrębność podmiotów prawnych

Każda spółka stowarzyszona z Gonvarri Material Handling stanowi odrębne przedsiębiorstwo, zarządzające i sprawujące kontrolę nad własnymi sprawami. Każda z tych spółek stowarzyszonych ma własną odrębną tożsamość, ale w niniejszej Witrynie czasem możemy stosować sformułowanie „Gonvarri Material Handling”, „my” lub „nas” w odniesieniu do spółek Gonvarri Material Handling ogółem lub w przypadku, gdy zidentyfikowanie konkretnej spółki Gonvarri Material Handling nie służy do żadnego przydatnego celu. Stosowanie takich sformułowań służy wyłącznie jako udogodnienie i nie stanowi precyzyjnego opisu relacji korporacyjnych.

Prawa autorskie i znaki towarowe

Wszelka treść niniejszej Witryny, w tym – bez ograniczeń – projekt, układ, grafika, fotografie, format i inne elementy wizualne Witryny, jest chroniona prawami własności intelektualnej, w tym między innymi Copyright © 2008 Gonvarri Material Handling (lub, w odpowiednich przypadkach, spółek stowarzyszonych Gonvarri Material Handling lub jej licencjodawców).

Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie nadane w niniejszym dokumencie, są zastrzeżone. Wszelkie prawa własności dotyczące informacji i materiałów zawartych w niniejszej Witrynie, w tym między innymi nazwa Gonvarri Material Handling, logo, znaki towarowe, grafika, fotografie, wizerunki i treści, stanowią własność lub zostały należycie licencjonowane przez Gonvarri Material Handling (bądź dowolną z jej spółek stowarzyszonych), Z ZASTRZEŻENIEM WSZELKICH PRAW.

Ograniczenia użytkowania

O ile w niniejszym dokumencie nie wskazano inaczej, użytkownik nie może modyfikować, kopiować, odtwarzać, ponownie publikować, wysyłać, umieszczać, przesyłać lub dystrybuować w jakikolwiek sposób jakichkolwiek materiałów z niniejszej Witryny lub w niniejszej Witrynie, łącznie z kodem i oprogramowaniem.

Użytkownik może pobierać materiały z niniejszej Witryny wyłącznie do własnego użytku niekomercyjnego, pod warunkiem, że materiały nie zostaną zmodyfikowane oraz że wszystkie informacje o prawach autorskich i innych prawach własności pozostaną niezmienione. Wykorzystywanie informacji prasowych i innych dokumentów wyraźnie oznaczonych jako „publiczne” jest dozwolone w komunikacji publicznej, o ile wskazane jest źródło informacji. Ograniczenie odpowiedzialności

UŻYTKOWNIK AKCEPTUJE FAKT, ŻE GONVARRI MATERIAL HANDLING WRAZ ZE SWOIMI SPÓŁKAMI STOWARZYSZONYMI I SPÓŁKAMI POWIĄZANYMI, KLIENTAMI, PARTNERAMI ORAZ ICH ODPOWIEDNIMI PRACOWNIKAMI, KIEROWNIKAMI, DYREKTORAMI, WYKONAWCAMI, DOSTAWCAMI, LICENCJODAWCAMI, CESJONARIUSZAMI, NASTĘPCAMI, UBEZPIECZYCIELAMI I POŚREDNIKAMI, NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI POD ŻADNYM WZGLĘDEM ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, SPECJALNE LUB WYNIKOWE, UTRACONE ZYSKI LUB ZAKŁÓCENIE DZIAŁALNOŚCI, WYNIKAJĄCE Z JEGO DOSTĘPU DO NINIEJSZEJ WITRYNY LUB KORZYSTANIA PRZEZ NIEGO Z NINIEJSZEJ WITRYNY BĄDŹ NIEZDOLNOŚCI UZYSKANIA DOSTĘPU LUB KORZYSTANIA Z NINIEJSZEJ WITRYNY BĄDŹ POWIĄZANEJ STRONY INTERNETOWEJ, NAWET JEŻELI GONVARRI MATERIAL HANDLING ZOSTAŁA WYRAŹNIE POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. UŻYTKOWNIK ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO ZAPEWNIENIA OBRONY, ZABEZPIECZENIA I ZWOLNIENIA Z ODPOWIEDZIALNOŚCI GONVARRI MATERIAL HANDLING ORAZ JEJ SPÓŁEK STOWARZYSZONYCH I SPÓŁEK POWIĄZANYCH, JEJ KLIENTÓW, PARTNERÓW ORAZ ICH ODPOWIEDNICH PRACOWNIKÓW, KIEROWNIKÓW, DYREKTORÓW, WYKONAWCÓW, DOSTAWCÓW, CESJONARIUSZY, POŚREDNIKÓW I NASTĘPCÓW Z TYTUŁU WSZELKICH KOSZTÓW, ROSZCZEŃ, SZKÓD, STRAT LUB INNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI WYNIKAJĄCEJ Z UZYSKIWANIA PRZEZ NIEGO DOSTĘPU DO WITRYNY LUB KORZYSTANIA Z WITRYNY W SPOSÓB NARUSZAJĄCY NINIEJSZE POSTANOWIENIA LUB PRZEPISY PRAWA.